Accessibility Tools

Laboratory of Cryogenic and Spintronic Research

SL2

Head of the laboratory:
prof. dr hab. Maciej Sawicki

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Deputy head of the laboratory:
prof. dr hab. Jerzy Wróbel

   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretary:
Beata Imińska

   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • (+48) 22 843 53 24;
   • (+48) 22 843 70 01;
   • (+48) 22 843 66 01 wew. 2401;

Since its foundation, the Laboratory of Cryogenic and Spintronic Research has remained at the forefront of experimental and theoretical research of spin-dependent phenomena in semiconductors at nanoscale, at ultralow temperatures, and in high magnetic fields. The Laboratory has gained particular international recognition by  elucidating the nature of dimensionality-dependent interplay of spin and quantum localization phenomena and the origin of ferromagnetism in semiconductors containing transition metals. 

Current interests, pursued together with a number of European and overseas research partners, are focused on the development of material systems and device concepts for nanospintronics of ferromagnetic and antiferromagnetic compounds, topological materials, and hybrid ferromagnetic metal/semiconductor nanostructures. 

The Laboratory is equipped with two SQUID magnetometers, three sub-Kelvin systems, including a fully automated system capable of 10 mK for electrical and magnetic measurements in vector magnetic fields, high pressures, and in a broad range of microwave frequencies. Furthermore, electron beam lithography set-ups together with advanced systems for metal and oxide deposition allow to prepare functional nanostructures with critical dimensions below 30 nm.


Od momentu powstania, Laboratorium Badań Kriogenicznych i Spintronicznych pozostaje w czołówce eksperymentalnych i teoretycznych badań zjawisk zależnych od spinu w półprzewodnikach w nanoskali, w ultraniskich temperaturach i w wysokich polach magnetycznych. Szczególne międzynarodowe uznanie Laboratorium zdobyło dzięki wyjaśnieniu natury zależnego od wymiaru wzajemnego oddziaływania zjawisk lokalizacji spinowej i kwantowej oraz pochodzenia ferromagnetyzmu w półprzewodnikach zawierających metale przejściowe.  

Obecne zainteresowania, realizowane wspólnie z wieloma europejskimi i zagranicznymi partnerami badawczymi, koncentrują się na opracowaniu systemów materiałowych i koncepcji urządzeń dla nanospintroniki ze związków ferromagnetycznych i antyferromagnetycznych, materiałów topologicznych oraz hybrydowych ferromagnetycznych nanostruktur metalowo-półprzewodnikowych. 

Laboratorium wyposażone jest w dwa magnetometry SQUID, trzy systemy sub-kelwinowe, w tym w pełni zautomatyzowany system umożliwiający pomiary elektryczne i magnetyczne w wektorowych polach magnetycznych, wysokich ciśnieniach i szerokim zakresie częstotliwości mikrofalowych w temperaturze 10 mK. Ponadto, stanowiska do litografii wiązką elektronów wraz z zaawansowanymi systemami do osadzania metali i tlenków pozwalają na przygotowanie funkcjonalnych nanostruktur o wymiarach krytycznych poniżej 30 nm.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
Essential cookies
These cookies are necessary for the correct operation of the website and therefore cannot be disabled on this level; the use of these cookies does not involve the processing of personal data. While you can disable them via your browser settings, doing so may prevent the website from working normally.
Accept
Analytical cookies
These cookies are particularly intended to enable the website administrator to monitor the website traffic statistics, as well as the sources of traffic. Such data is typically collected anonymously.
Google Analytics
Accept
Decline