Accessibility Tools

Safety and Defence Inspectorate - IBO

Occupational Health & Safety, environmental protection, defence tasks.

Inspektorat Bezpieczeństwa i Obrony zajmuje się sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony radiologicznej, ochrony środowiska oraz zadań obronnych.

  • Inspektor bhp udziela pomocy i wsparcia pracodawcy w zakresie obowiązków nałożonych na niego w art. 207 KP, kontroluje stan bezpieczeństwa pracy, nadzoruje przestrzeganie przez pracowników przepisów bhp, współpracuje z lekarzem medycyny pracy i organami nadzoru (PIP, Sanepid).
  • Inspektor ppoz. nadzoruje działalność Instytutu pod względem przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
  • Inspektor ochrony radiologicznej sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem radiologicznym na stanowiskach pracy.
  • Inspektor ochrony środowiska nadzoruje działalność instytutu w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, emisji hałasu, emisji zanieczyszczeń do powietrza.
  • W ramach samodzielnego stanowiska ds. obronnych koordynowane jest wykonywanie zadań obronnych zgodnie z wytycznymi PAN.

Contact

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
Essential cookies
These cookies are necessary for the correct operation of the website and therefore cannot be disabled on this level; the use of these cookies does not involve the processing of personal data. While you can disable them via your browser settings, doing so may prevent the website from working normally.
Accept
Analytical cookies
These cookies are particularly intended to enable the website administrator to monitor the website traffic statistics, as well as the sources of traffic. Such data is typically collected anonymously.
Google Analytics
Accept
Decline