Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności

 
Dostępne deklaracje

Dostępność cyfrowa

Instytut Fizyki PAN w Warszawie podejmuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami "Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych", w szczególności projekt serwisu Instytutu Fizyki PAN jest oparty na międzynarodowych wytycznych WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1.), które określają zasady projektowania serwisów internetowych, żeby były dostępne dla każdego - bez względu na jego niepełnosprawność, wiek, sprzęt czy oprogramowanie, z którego korzysta. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytutu Fizyki PAN o adresie URL https://www.ifpan.edu.pl.

 • Data publikacji aktualnej strony internetowej: wrzesień 2022
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: styczeń 2023
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-05-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy i transmisje live nie posiadają audiodeskrypcji.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów.
 • W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia

 • Sekcja zawiera dokumenty PDF
 • Intranet

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu

 • Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 • możliwa zmiana wielkości czcionki,
 • zastosowano prawidłowy kontrast,
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • pułapki klawiaturowe – wykluczone,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Skróty klawiaturowe

Aktualności

 1. Nauka
 2. Edukacja
 3. Seminaria
 4. Instytut
 5. Intranet

Korzystanie ze skrótów:

Opera (wersja < 12.1):
- Shift + Esc + klawisz dostępu

Chrome / Opera (wersja > 15):
- Shift + Alt + klawisz dostępu (oprócz cyfr)
- Alt + klawisz dostępu (cyfry)

Firefox:
- Shift + Alt + klawisz dostępu

Internet Explorer:
- Alt + klawisz dostępu, potwierdzić wybór klawiszem ENTER

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku wystąpienia problemów z dostępem do treści znajdujących się na stronie internetowej Instytutu każdy zainteresowany może zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi. W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji, których odbiór był utrudniony ze względu na sposób ich prezentacji, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zgodnie z Art. 7 Ustawy Instytut Fizyki PAN deklaruje, że w przypadku gdy nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu. Wnioski należy kierować na adres:
 • Paweł Głód
  Instytut Fizyki PAN
  Al. Lotników 32/46
  02-668 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 22 116 2211

Wniosek musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy zgłoszenie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli zgłoszenie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej,
 • sposób kontaktu.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, osoba zainteresowania zostanie poinformowana o terminie realizacji zgłoszenia, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, Instytut zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie w.w. terminów oraz na odmowę realizacji zgłoszenia można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor Instytutu Fizyki PAN
  Al. Lotników 32/46
  02-668 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (http://www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Ogólne informacje dotyczące dostępu na teren Instytutu

 • Wejście do budynku głównego możliwe jest przez furtkę dla pieszych (szerokość przejścia 97 cm) otwartą w godzinach 6.00-22.00. Wjazd na parking i teren wewnętrzny Instytutu Fizyki jest możliwy przez trzy bramy wjazdowe, dwie z nich posiadają szlaban otwierany za pomocą pilota oraz jedną obsługiwaną przez portiera prowadzącą do parkingów wewnętrznych.
 • Do wejścia głównego budynku nr I od AL. Lotników prowadzą z parkingu schody zewnętrzne, drzwi o szerokości 90 cm (po otwarciu dodatkowego skrzydła drzwi – 144 cm) a następnie schody wewnątrz budynku - wejście główne jest nie przystosowane dla osób z ograniczeniami ruchowymi (brak możliwości skorzystania z platform lub windy przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).
 • Przed głównym budynkiem wydzielone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, które nie mają ograniczeń przy samodzielnym pokonywaniu schodów. Na parking wjeżdża się od ulicy Al. Lotników z dwóch stron poprzez szlaban, nie ma opłat za parkowanie dla osób niepełnosprawnych.
 • Na terenie wewnętrznym wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z ograniczeniami ruchowymi - mapka obrazująca lokalizację poszczególnych budynków i dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi na terenie dołączona jest do niniejszego dokumentu (brama nr. 3 obsługiwana jest przez portiera do godz. 18.00 - portier udostępnia osobie plan sytuacyjny i wskazuje miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych).
 • Wejście do budynku głównego nr I z wewnętrznego terenu prowadzi przez drzwi skrzydłowe 78 cm (po otwarciu dodatkowego skrzydła drzwi – 160 cm).
 • Pomoc zapewniona jest również dla osób niepełnosprawnych, które na teren Instytutu chcą wjechać bezpośrednio na wózkach inwalidzkich przez bramę nr 3. Osoby te mogą skorzystać z asysty portiera, aby wyznaczoną trasą dostać się w planowane miejsce.
 • Osoby z ograniczeniami ruchowymi mogą skorzystać z pomocy portierów pełniących całodobową służbę w obiekcie po uprzednim kontakcie telefonicznym 22 116 22 22.
 • Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego w budynku głównym. Dostęp do szatni oraz toalety dla osób niepełnosprawnych jest możliwy po wcześniejszym pobraniu karty kontroli dostępu od portiera.
 • Pokoje biurowe i laboratoria zlokalizowane są na poziomach: piwnicy, parteru oraz na piętrach. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynkach Instytutu udziela na prośbę, pełniący dyżur pracownik portierni.
 • Wewnątrz budynku nie ma przeszkód, stanowiących ograniczenie w swobodnym ruchu. Przestrzenie komunikacyjne budynku Instytutu są wolne od barier poziomych i pionowych. Komunikacja pozioma odbywa się korytarzami o szerokości od 190 do 210 cm, położonymi na jednym poziomie, komunikacja pionowa jest możliwa przez schody i windę, przystosowaną dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informacje dotyczące poruszania się po Instytucie

 • Wejścia do wszystkich budynków i przejścia pomiędzy strefami w budynkach są otwierane przy pomocy kart Systemu Kontroli Dostępu, które dla gości są wydawane przez portierów (w portierni głównej a dla osób niepełnosprawnych także w portierni wjazdowej zlokalizowanej przy bramie nr 3). Czytniki kart są mocowane na wysokości 125 cm.
 • Do budynku głównego nr I w którym mieszczą się:
  - parter - stołówka i audytorium oraz sale wykładowe,
  - I piętro - Kancelaria, Dział Kadr i Płac, Dział Zamówień Publicznych oraz Dział Finansowo-Księgowy,
  - II piętro - Sekretariat i gabinet Dyrektora, gabinety zastępców Dyrektora, Głównego księgowego,
    sekretariat Szkoły Doktorskiej, sala konferencyjna,
  - III piętro - Centrum Fizyki Teoretycznej PAN,
  - IV piętro - Biblioteka IF PAN,
  osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim wjedzie bezpośrednio do budynku z wewnętrznego terenu, gdzie może również skorzystać z mieszczącego się przy wejściu miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna może otrzymać kartę gościa od portiera z portierni wjazdowej (brama nr 3), który jednocześnie informuje portiernię główną o przybyciu osoby niepełnosprawnej w celu przejęcia opieki i pomocy przez wyznaczoną osobę lub osobę oczekującą na pracownika/gościa. Z budynku I można przemieszczać się do budynków nr II oraz III korytarzami bez barier oraz przemieszczać się między piętrami korzystając z wind dostosowanych dla osób niepełnosprawnych (windy znajdują się w budynkach I oraz III i posiadają systemem głosowego powiadamiania). Budynek nr I jest czteropiętrowy, budynki nr II i III są dwu piętrowe. Przy wejściu na parterze w budynku nr II jest toaleta dla niepełnosprawnych. W budynkach I i III nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Osoby poruszajcie się na wózkach inwalidzkich mogą dostać się do budynków nr VIII, IX, X mieszczących się na terenie IF PAN przez wejścia główne do budynków bez różnicy poziomu lub wejściem tylnym poprzez pochylnię (brak jest balustrady na zewnątrz) do windy, która jest dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych (winda posiada głosowy systemem powiadamiania, do wejścia do windy konieczne jest użycie karty dostępu – kartę dostępu można otrzymać od portiera przy bramie wjazdowej nr 3). Budynki są dwu piętrowe. W budynkach nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku XI gdzie mieści się dział pokoi gościnnych jest podjazd dla wózków inwalidzkich, jednak w budynku nie ma pokoi mieszkalnych i toalet przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku XV istnieją przeszkody stanowiące ograniczenie w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich ze względu na różnice poziomów.
 • Stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych muszą być lokalizowane na parterze w możliwie najbliższym pomieszczeniu do drzwi ewakuacyjnych. Osoby funkcyjne przy ewakuacji muszą pomóc przy ewakuacji osobie z ograniczeniami ruchu i poruszającymi się na wózkach inwalidzkich.

Informacje dodatkowe

 • W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
 • Na teren i do budynków można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Link do wirtualnego spaceru po wybranych częściach instytutu: https://ifpan.joomez.com/wirtualny-spacer/
 • Link do mapy dojazdu do IF PAN: https://www.ifpan.edu.pl/kontakt.html

Plan terenu Instytutu 

Plan terenu Instytutu

 
Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Essential
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam