[ Home ]

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020

PLAN POSTEPOWAN O UDZIELENIE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO KTÓRYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY USTAWY PZP
   

ZP/30/IFPAN/2020/JRK - Dostawa zestawu aparatury specjalistycznej do charakteryzacji w zmiennej temperaturze i polu magnetycznym.

Ogloszenie o zamowieniu

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Zal. 1 Formularz ofertowy

Zal. 2 Opis przedmiotu zamowienia

Zal. 2A Formularz asortymentowo cenowy

Zal. 3 wzor umowy

Zal. 4 oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zal. 5 oswiadczenie dot. grupy kapitalowej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/27/IFPAN/2020/GK - Świadczenie Usług medycznych na rzecz pracowników, doktorantów IF PAN i członków rodzin pracowników.

(Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o – zamówienie na usługi społeczne)

 

      Istotne Warunki Zamowienia

      Zal. 1,2,3 oswiadczenia

Zal. 1 oswiadczenie spelnienie warunkow udzialu

      Zal. 2 oswiadczenie podstawy wykluczenia

      Zal. 3 oswiadczenie grupa kapitalowa

      Zal. 4 wzor umowy

      Zal. 5 formularz oferty

      Zal. 5 formularz oferty - edytowalny

      Zal. 6 opis przedmiotu zamowienia

      Zmiana terminu składania ofert, wyjaśnienie treści IWZ

      Wyjaśnienie treści IWZ II

      Informacja z otwarcia ofert

      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/29/IFPAN/2020/JRK - Dostawa zestawu aparatury specjalistycznej do charakteryzacji w zmiennej temperaturze i polu magnetycznym.

Ogloszenie o zamowieniu

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Zal. 1 Formularz ofertowy

Zal. 2 Opis przedmiotu zamowienia

Zal. 2A Formularz asortymentowo cenowy

Zal. 3 wzor umowy

Zal. 4 oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zal. 5 oswiadczenie dot. grupy kapitalowej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

ZP/28/IFPAN/2020/JRK - Dostawa czystych metali i tygli do epitaksji warstw metodą MBE oraz targetów do rozpylania magnetronowego.

Ogloszenie o zamowieniu

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Zal. 1 Formularz ofertowy

Zal. 2 Opis przedmiotu zamowienia

Zal. 2A Formularz asortymentowo cenowy

Zal. 3 wzor umowy

Zal. 4 oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zal. 5 oswiadczenie dot. grupy kapitalowej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/26/IFPAN/2020/JRK - Dostawa zestawu aparatury specjalistycznej do charakteryzacji w zmiennej temperaturze i polu magnetycznym – oprogramowanie do spektroskopii rozpraszania światła Brillouina (BLS) wraz instalacją i szkoleniem.

Ogloszenie o zamowieniu

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Zal. 1 Formularz ofertowy

Zal. 2 Opis przedmiotu zamowienia

Zal. 2A Formularz asortymentowo cenowy

Zal. 3 wzor umowy

Zal. 4 oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zal. 5 oswiadczenie dot. grupy kapitalowej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/24/IFPAN/2020/JRK  - Dostawa ciekłego helu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zal. 1 JEDZ

Zal. 2 Oswiadczenie wykonawcy dotyczące przynaleznosci do grupy kapitałowej

Zal. 3 Wzór umowy

Zal. 4 Formularz ofertowy

Zal. 5  Oswiadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu

Zal. 6 Oswiadczenie o braku wydania zakazu ubiegania sie o zamowienie publiczne

Identyfikator postepowania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/25/IFPAN/2020/GK – Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zal. 1 JEDZ

Zal. 2 Oswiadczenie wykonawcy dotyczące przynalezności do grupy kapitałowej

Zal. 3 Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do Załacznika nr 3 – Formularz cenowy

Zal. 4 Oswiadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu

Zal. 5 Oswiadczenie o braku wydania zakazu ubiegania sie o zamowienie publiczne

Identyfikator postepowania

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/23/IFPAN/2020/JRK - Dostawa podłoży monokrystalicznych GaAs sześciu typów na potrzeby wzrostu warstw metodą epitaksji z wiązek molekularnych MBE

 

Ogloszenie o zamowieniu

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Zal. 1 Formularz ofertowy

Zal. 2 Opis przedmiotu zamowienia

Zal. 2A Formularz asortymentowo cenowy

Zal. 3 wzor umowy

Zal. 4 oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zal. 5 oswiadczenie dot. grupy kapitalowej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/22/IFPAN/2020/JRK - Dostawa zestawu aparatury specjalistycznej do systemu MBE GENxplor (MBE skrót z ang. Molecular Beam Epitaxy) – dostawa generatora wodoru UltraPure wraz

z instalacją gazową dostarczającą wodór H2 do źródła plazmowego

Dokumenty do pobrania na stronie https://ifpan.ezamawiajacy.pl

UWAGA!

Link do strony

 

ZP/21/IFPAN/2020/MW - Dostawa sprzętu komputerowego

1 Ogloszenie o zamowieniu

2 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

3 Formularz ofertowy

4 Opis przedmiotu zamowienia

OPZ_Wersja edytowalna

5 Formularz asortymentowo cenowy

6 wzor umowy

7 oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia

8 oswiadczenie dot. grupy kapitalowej

9 CPU Benchmarks 28-09-2020

10 Video Card (GPU) Benchmark 28-09-2020

11 Informacja z otwarcia ofert

12 Informacja o rozstrzygnieciu – zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, zawiadomienie o odrzuceniu zawiadomienie o uniewaznieniu

13 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty Wykonawcy

14 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty w części 7 oraz unieważnieniu postepowania w części 7

 

ZP/19/IFPAN/2020/JRK - Dostawa zestawu aparatury specjalistycznej do charakteryzacji w zmiennej temperaturze i polu magnetycznym

– przepływowy optyczny kriostat helowy.

 

Ogloszenie o zamowieniu

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Zal. 1 Formularz ofertowy

Zal. 2 Opis przedmiotu zamowienia

Zal. 2A Formularz asortymentowo cenowy

Zal. 3 wzor umowy

Zal. 4 oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zal. 5 oswiadczenie dot. grupy kapitalowej

Zal. 6 Wykaz dostaw

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/20/IFPAN/2020/JRK - Dostawa zestawu aparatury specjalistycznej do systemu MBE GENxplor (MBE skrót z ang. Molecular Beam Epitaxy) - dostawa mobilnego stanowiska

pompowego wytwarzającego „czystą próżnię”, wyposażonego w pompę turbomolekularną i pompę scroll do wstępnego pompowania komór MBE oraz regeneracji pomp

kriogenicznych.

 

Ogloszenie o zamowieniu

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Zal. 1 Formularz ofertowy

Zal. 2 Opis przedmiotu zamowienia

Zal. 2A Formularz asortymentowo cenowy

Zal. 3 wzor umowy

Zal. 4 oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zal. 5 oswiadczenie dot. grupy kapitalowej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/17/IFPAN/2020/JRK - Dostawa zestawu aparatury specjalistycznej do charakteryzacji w zmiennej temperaturze i polu magnetycznym – lasery jednomodowe do Brillouin Light Scattering spektrometru wraz z stołem optycznym.

 

Ogloszenie o zamowieniu

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Zal. 1 Formularz ofertowy

Zal. 2 Opis przedmiotu zamowienia

Zal. 2A Formularz asortymentowo cenowy

Zal. 3 wzor umowy

Zal. 4 oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zal. 5 oswiadczenie dot. grupy kapitalowej

Zal. 6 Wykaz dostaw

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Formularz ofertowy po zmianach

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postepowania

 

 

ZP/16/IFPAN/2020/JRK - Dostawa zestawu aparatury specjalistycznej do systemu MBE GENxplor (MBE skrót z ang. Molecular Beam Epitaxy) - dostawa mobilnego stanowiska

pompowego wytwarzającego „czystą próżnię”, wyposażonego w pompę turbomolekularną i pompę scroll do wstępnego pompowania komór MBE oraz regeneracji pomp

kriogenicznych.

 

Ogloszenie o zamowieniu

UWAGA! Zmiana Ogloszenia o zamówieniu 21.08.2020

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Zal. 1 Formularz ofertowy

Zal. 2 Opis przedmiotu zamowienia

Zal. 2A Formularz asortymentowo cenowy

Zal. 3 wzor umowy

Zal. 4 oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zal. 5 oswiadczenie dot. grupy kapitalowej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

ZP/15/IFPAN/2020/GK - Dostawa i instalacja generatora wysokiego napięcia 300kV do transmisyjnego mikroskopu elektronowego Titan Cubed 80-300

Ogloszenie o zamowieniu

UWAGA! Zmiana Ogloszenia o zamówieniu 20.08.2020

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Zal. 1 Oswiadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia

Zal. 2 Oswiadczenie dotyczace grupy kapitalowej

Zal. 3 Opis Przedmiotu Zamowienia

Zal. 4 Wzor umowy

Zal. 5 Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/12/IFPAN/2020/LS - Dostawa zestawu aparatury specjalistycznej do charakteryzacji w zmiennej temperaturze i polu magnetycznym - Brillouin Light Scattering (BLS) spektrometr wraz z instalacją i szkoleniem.

Ogloszenie o zamowieniu

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Zal. 1 opis przedmiotu zamowienia

Zal. 2 formularz oferty

Zal. nr 3 Formularz asortymentowy

Zal. nr 4 Oswiadczenie dotyczace warunkow udzialu w postepowaniu

Zal. nr 5 Oswiadczenia dotyczace podstaw do wykluczenia

Zal. nr 6 Oswiadczenie dotyczace grupy kapitalowej

Zal. nr 7 Wykaz dostaw

Zal. nr 8 Wzor umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/14/IFPAN/2020/MW - Dostawa sprzętu komputerowego.

1 Ogloszenie o zamowieniu

2 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

3 Formularz ofertowy

4 Opis przedmiotu zamowienia

5 Formularz asortymentowo cenowy

6 wzor umowy

7 oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia

8 oswiadczenie dot. grupy kapitalowej

9 CPU Benchmarks 07-07-2020

10 Video Card (GPU) Benchmark 07-07-2020

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty str 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty str 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty str 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty załącznik nr 1

Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty załącznik 1

 

ZP/13/IFPAN/2020/JRK - Dostawa zestawu aparatury specjalistycznej do charakteryzacji w zmiennej temperaturze i polu magnetycznym - mikrofalowy generator sygnałowy.

Ogloszenie o zamowieniu

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Zal. 1 Formularz ofertowy

Zal. 2 Opis przedmiotu zamowienia

Zal. 2A Formularz asortymentowo cenowy

Zal. 3 wzor umowy

Zal. 4 oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zal. 5 oswiadczenie dot. grupy kapitalowej

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP11/IFPAN/2020/LS – Dostawa zestawu aparatury specjalistycznej do systemu MBE GENxplor wraz z zestawem do pomiaru „in situ” bezwzględnej temperatury w czasie rzeczywistym oraz dostawa materiałów do prowadzenia badań  

wzrostu materiałów topologicznych w dwóch komorach MBE  – termin składania ofert do dnia 08 lipca 2020 r. godz. 10.00.

 

Ogloszenie o zamowieniu

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Zal. 1 opis przedmiotu zamowienia

Zal. 2 formularz oferty

Zal. nr 3 A Formularz asortymentowo-cenowy

Zal. nr 3 B Formularz asortymentowo-cenowy

Zal. nr 4 Oswiadczenie dotyczace warunkow udzialu w postepowaniu

Zal. nr 5 Oswiadczenia dotyczace podstaw do wykluczenia

Zal. nr 6 Oswiadczenie dotyczace grupy kapitalowej

Zal. nr 7 Wykaz dostaw

Zal. nr 8 Wzor umowy

Uwaga!

Zmiana treści SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie

Wyjasnienia i zmiany tresci SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia po zmianie 2

Zal. nr 7 Wykaz dostaw po zmianie

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia BZP

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postepowania

 

ZP/9/IFPAN/2020/GK – dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych.

Ogloszenie o zamowieniu

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Zalaczniki

Zal. 1 oswiadczenie podstawy wykluczenia

Zal. 2 oswiadczenie grupa kapitalowa

Zal. 3 wzor umowy

Zal. 4 formularz oferty

Zal. 4a formularz cenowy

Zal. 5 Opis przedmiotu zamówienia

Zal. 5a

Zal. 5b

Wyjasnienia1

Wyjasnienia2

Informacja z otwarcia ofert

Zalacznik do informacji z otwarcia ofert

Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania w czesciach 6_7_8_28

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności wyboru w części 20

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności wyboru w części 23 i 24

 

ZP/10/IFPAN/2020/GK – Sukcesywne dostawy ciekłego azotu.

Ogloszenie o zamowieniu

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Zal. 1 oswiadczenie podstawy wykluczenia

Zal. 2 oswiadczenie grupa kapitalowa

Zal. 3 wzor umowy

Zal. 4 formularz oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/8/IFPAN/2020/LS - „Dostawa zestawu aparatury specjalistycznej do charakteryzacji w zmiennej temperaturze i polu magnetycznym wraz z instalacją i szkoleniem oraz dostawa materiałów niezbędnych do prowadzenia badań      magnetotransportu topologicznych nanoprzyrządów”.

Ogloszenie o zamowieniu

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Zal. 1 opis przedmiotu zamowienia

Zal. 2 formularz oferty

Zal. nr 3 A Formularz asortymentowo-cenowy

Zal. nr 3 B Formularz asortymentowo-cenowy

Zal. nr 4 Oswiadczenie dotyczace grupy kapitałowej

Zal. nr 5 JEDZ

Zal. nr 6 Oswiadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu

Zal. nr 7 Oswiadczenie o braku wydania zakazu ubiegania sie o zamowienie publiczne

Zal. nr 8 Wzor umowy

Zal. nr 9 Wykaz dostaw

Zal. nr 10 Identyfikator postepowania

Zal. nr 11 Klucz publiczny

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

 

ZP/7/IFPAN/2020/GK - Dostawa aparatu do pomiaru wielkości cząstek metodą DLS oraz powierzchniowego ładunku (potencjału zeta).

 

Ogloszenie o zamowieniu

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Zal. 1 oswiadczenie podstawy wykluczenia

Zal. 2 oswiadczenie grupa kapitalowa

Zal. 3 wzor umowy

Zal. 4 formularz oferty

Zal. 5 Opis przedmiotu zamowienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/6/IFPAN/2020/GK - Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Instytuty Fizyki PAN wraz z usługą serwisową.

 

Ogloszenie o zamowieniu

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Zal. 1 oswiadczenie spelnianie warunkow udzialu

Zal. 2 oswiadczenie podstawy wykluczenia

Zal. 3 oswiadczenie grupa kapitalowa

Zal. 4 wykaz robot budowlanych

Zal. 5 wzor umowy

Zal. 6 formularz oferty

Zal. 7 Program funkcjonalno uzytkowy

Zal. Porozumienie BHP

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ

Rzut1

Rzut2

Rzut3

Rzut4

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ 2

Informacja z otwarcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty      

 

ZP/5/IFPAN/2020/JRK – dostawa zestawu aparatury specjalistycznej do systemu MBE GENxplor (MBE skrót z ang. Molecular Beam Epitaxy) wraz z instalacją oraz

dostawa materiałów związanych z epitaksją z wiązek molekularnych MBE.

Ogloszenie o zamowieniu

SIWZ

Zal. 1 JEDZ

Zal. 2 Oswiadczenie wykonawcy dotyczace przynaleznosci do grupy kapitalowej

Zal. 3 Wzor umowy

Zal. 4 Formularz oferty

Zal. 5 Opis przedmiotu zamowienia

Zal. 6A Formularz asortymentowo-cenowo

Zal. 6B Formularz asortymentowo-cenowo

Identyfikator postepowania

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/2/IFPAN/2020/JRK – dostawa oprogramowania Mathematica poprzez rozszerzenie posiadanej licencji o 5 stanowisk

SIWZ

Zal. 1 Formularz oferty

Zal. 2 Opis przedmiotu zamówienia

Zal. 3 Wzor umowy

Zal 4 Oswiadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia

Zal. 5 Oswiadczenie dotyczące grupy kapitalowej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia

 

 

ZP/1/IFPAN/2020/GK - Świadczenie Usług medycznych na rzecz pracowników, doktorantów IF PAN i członków rodzin pracowników.

      Istotne Warunki Zamowienia

Zal. 1 oswiadczenie spelnienie warunkow udzialu

      Zal. 2 oswiadczenie podstawy wykluczenia

      Zal. 3 oswiadczenie grupa kapitalowa

      Zal. 4 wzor umowy

      Zal. 5 formularz oferty

      Zal. 6 opis przedmiotu zamowienia

      Wyjasnienia i zmiana tresci IWZ

      Zal. 5 formularz oferty korekta

      Wyjasnienia i zmiana tresci IWZ – sprostowanie omylek pisarskich

      Wyjasnienia i zmiana tresci IWZ 2

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia

 

 

   

ZAPYTANIA OFERTOWE DLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYŁĄCZONYCH ZE STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY PZP

ZO/83/IFPAN/2020/AZ- wykonanie przeglądu sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego. Termin składania ofert do dnia 18 stycznia 2021 r. do godziny 10:00.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe – wersja edytowalna

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Porozumienie dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy o ustanowieniu koordynatora ds.bhp.

Załącznik nr 5 – Wzór protokołu odbioru zlecenia

ZO/80/IFPAN/2020/AZ- wykonanie okresowych (4-letnich) przeglądów systemu alarmowego oraz systemu powiadamiania o zagrożeniu wraz z wykonaniem protokołu przeglądów okresowych.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe – wersja edytowalna

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Załącznik nr 1a – Szczegółowy wykaz czujników systemu alarmowego i szczegółowy wykaz głośników systemu powiadamiania o zagrożeniu

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Protokół przeglądu okresowego systemu alarmowego i systemu powiadamiania o zagrożeniu

Załącznik nr 4 – Porozumienie dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy o ustanowieniu koordynatora ds.bhp

Informacja z otwarcia

Zawiadomienie o unieważnieniu

 

ZO/74/IFPAN/2020/GK- dostawa sprzętu komputerowego. Termin składania ofert do dnia 28 grudnia 2020 r. do godziny 10:00.

Zapytanie ofertowe

Załącznik - Zapytanie ofertowe (wersja edytowalna)

 

ZO/71/IFPAN/2020/MS- dostawa oscyloskopu o częstotliwości co najmniej 4 GHz

Zapytanie ofertowe

Załącznik - Zapytanie ofertowe (wersja edytowalna)

Wyjaśnienia i zmiana treści zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZO/70/IFPAN/2020/MS – wykonanie dorocznej kontroli technicznej i pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach na terenie IF PAN i wykonanie protokołu pomiarów okresowych

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik – Zapytanie ofertowe (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 do istotnych postanowień umowy – Porozumienie BHP

Załącznik nr 4 do istotnych postanowień umowy – Wzór protokołu odbioru
      Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZO/62/IFPAN/2020/MS – usługa serwisowania, utrzymania i wsparcia technicznego centrali telefonicznej Panasonic KX-TDE600 wraz z obsługą systemu taryfikacji

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe (wersja edytowalna)

Informacja z otwarcia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

ZO/64/IFPAN/2020 – wykonanie okresowej (5-cioletniej) kontroli technicznej instalacji elektrycznej o napięciu znamionowym do 1 kV wraz z wykonaniem protokołu pomiarów okresowych

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik – formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik – opis Przedmiotu Zmówienia

Załącznik – istotne postanowienia umowy

Załącznik – porozumienie Koordynator BHP

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

ZO/61/IFPAN/2020/MS – naprawa separatora ciekłego azotu o pojemności 50 litrów w oparciu o projekt Wykonawcy, kompatybilnego z

                                         posiadaną przez Zamawiającego instalacją ciekłego azotu wraz z jego instalacją w siedzibie Zamawiającego.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik – zapytanie ofertowe (wersja edytowalna)

Załącznik – istotne postanowienia umowy (wersja edytowalna)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

ZO/58/IFPAN/2020 – wymianę kontrolera NSV-W10-U BASE do skaningowego mikroskopu - NSV-W10-U BASE

Zapytanie ofertowe

Załącznik – zapytanie ofertowe (wersja edytowalna)

Załącznik – Istotne postanowienia umowy (wersja edytowalna)

Zawiadomienie  o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

ZO/56/IFPAN/2020/MS – na dostawy sukcesywne papieru do kserokopiarek atramentowych i laserowych oraz artykułów biurowych na potrzeby Zamawiającego

Zapytanie ofertowe

Załącznik – zapytanie ofertowe (wersja edytowalna)

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zmówienia (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2A – do zapytania ofertowego (wersja edytowalna)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

ZO/53/IFPAN/2020/MS – dostawa mikrowagi do precyzyjnego odważania próbek do pomiarów spektroskopowych

Zapytanie ofertowe

Załącznik – zapytanie ofertowe (wersja edytowalna)

Załącznik – opis przedmiotu zamówienia (wersja edytowalna)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

ZO/39/IFPAN/2020/GK – konserwacja urządzeń dźwigowych.

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Załącznik – opis przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

ZO/49/IFPAN/2020/MS – dostawa potencjostatu galwanostatu z zestawem akcesoriów pomiarowych

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Załącznik – opis przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

ZO/43/IFPAN/2020/MW – dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Zamawiającego.

 Zapytanie ofertowe

 Załaczniki

 Zalacznik wykaz

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

ZO/46/IFPAN/2020/MS – dostawa maszyny wytrzymałościowej

Zapytanie ofertowe

Zalaczniki

Zalaczniki – opis przedmiotu zamówienia

Wyjasnienia_1

Wyjasnienia_2 oraz zmiana terminu składania ofert

Wyjasnienia_3

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

 

     ZO/45/IFPAN/2020/MS – dostawa, montaż i uruchomienie przystawki sfery całkującej do spektrofluorymetru FLS1000 firmy Edinburgch Instruments

     Zapytanie ofertowe

     Zalaczniki

     Zalacznik – opis przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZO/38/IFPAN/2020/GK – wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu technologicznym nr 09 i korytarzu, w piwnicy budynku nr IX na terenie Instytutu Fizyki PAN.

 Zapytanie ofertowe

 Zalaczniki

 Zalacznik szkic instalacji elektrycznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZO/30/IFPAN/2020/GK – dostawa, montaż i uruchomienie przystawki mikroskopowej do spektrofluorymetru  Edinburgch Instruments FLS1000.

 Zapytanie ofertowe

 Zalaczniki

 Zalacznik opis przedmiotu zamowienia

     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

ZO/27/IFPAN/2020/MW – dostawy „materiałów zużywalnych” ulegających zużyciu i uszkodzeniom podczas eksploatacji systemu epitaksji z wiązek molekularnych (MBE).

 Zapytanie ofertowe

 Zalaczniki

 Zalacznik wykaz

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

ZO/26/IFPAN/2020/MW – dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Zamawiającego.

 Zapytanie ofertowe

 Załaczniki

 Zalacznik wykaz

 Informacja o uniewaznieniu

 

ZO/18/IFPAN/2020/GK – dostawy i montażu dwóch dygestoriów, konserwacji i naprawy duktów wentylacyjnych i wentylatorów chemoodpornych, konserwacji i naprawy mebli laboratoryjnych.

 Zapytanie ofertowe

 Załaczniki

 Zalacznik porozumienie

 Zalacznik opis przedmiotu zamowienia

     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

ZO/19/IFPAN/2020/GK - Wykonanie okresowych przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wraz z wymianą materiałów filtracyjnych, zainstalowanych w budynkach Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Uwaga! Do kalkulacji wartości oferty ilość wymaganych przeglądów podanych w Załączniku 2B należy pomnożyć razy dwa.

Zapytanie ofertowe

Zal. 1 opis przedmiotu zamowienia

Zal. 2A formularz ofertowy

Zal. 2B formularz ofertowy wykaz urzadzen i przegladow

Zal. 3 istotne postanowienia umowy

Zal. do protokolu nr 2

Zal. do protokolu nr 3

Zal. do protokolu nr 4

Zal. do protokolu nr 5

Zal. do protokolu nr 6

Zal. do protokolu nr 7

Zal. Porozumienie BHP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZO/16/IFPAN/2020/GK – Wykonanie pomiaru i analiza danych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania wytworzonego do tego celu wraz z jego udostępnieniem Zamawiającemu w formie pozwalającej na ingerencję w kod źródłowy,      oraz opracowanie raportu z wykonywanych pomiarów i analizy danych.

 Zapytanie ofertowe

 Załączniki

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

ZO/15/IFPAN/2020/GK – Świadczenie usług pomocniczego działania zakupowego dla Instytutu Fizyki PAN – Unieważnione

Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania

        ZO/14/IFPAN/2020/GK - Świadczenie usługi najmu pomieszczenia użytkowego dla Instytutu Fizyki PAN, które będzie wykorzystywane do prowadzenia działalności naukowej w Rzeszowie.

       

        Zapytanie ofertowe i formularz oferty

        Zal. Formularz oferty

        Zal. Wzor umowy

        Zal. Wzor protokolu przekazania pomieszczenia

        Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

        ZO/1/IFPAN/2020/GK – opracowanie studium wykonalności instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 500 kWp na dachach budynków na terenie Instytutu Fizyki PAN

 

        Zapytanie ofertowe       

        Zal. 1 Opis przedmiotu zamówienia

        Zal. 2 Formularz oferty

        Zal. 3 Plan sytuacyjny

        Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

           

        ZO/7/IFPAN/2020/JRK – dostawa drutów termoparowych.

        Zapytanie ofertowe

        Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty       

 

        ZO/8/IFPAN/2020/JRK – sukcesywne dostawy środków czystości.

        Zapytanie ofertowe

  Zal. 3 Formularz asortymentowo-cenowy

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – postępowania zakończone ROK 2020

 

ZO/2/IFPAN/2020/JRK – dostawa detektora średniej podczerwieni

              Zapytanie ofertowe

              Informacja o wyborze wykonawcy

           

      ZO/3/IFPAN/2020/GK – wykonanie przeglądu, konserwacji i pomiarów okresowych transformatorów olejowych.

Zapytanie ofertowe        

Zal. 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zal. 2 Formularz oferty

Zal. 3 Istotne postanowienie umowy            

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

      ZO/4/IFPAN/2020/GK – wykonanie przeglądu gaśnic i sprzętu p.poż w Instytucie Fizyki PAN.

Zapytanie ofertowe      

Zal. 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zal. 2 Formularz oferty

Zal. 3 Istotne postanowienie umowy 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

     ZO/5/IFPAN/2020/GK – dostawa zespołu pompującego do kompresora helowego  RSX.

Zapytanie ofertowe      

Zal. 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zal. 2 Formularz oferty

Zal. 3 Istotne postanowienie umowy 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

     ZO/6/IFPAN/2020/JRK – usługi pralnicze

              Zapytanie ofertowe

              Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/4/IFPAN/2020/JRK – dostawa mikroogniskowego źródła promieniowania rentgenowskiego 130kV (Microfocus X-ray Source) 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zal. 1 Formularz oferty

Zal. 2 Opis przedmiotu zamówienia

Zal. 3 Wzor umowy

Zal 4 Oswiadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia

Zal. 5 Oswiadczenie dotyczące grupy kapitalowej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

ZP/3/IFPAN/2020/JRK – dostawa linijki detektorów InGaAs do pomiarów optycznych w obszarze spektralnym bliskiej podczerwieni.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zal. 1 Formularz oferty

Zal. 2 Opis przedmiotu zamówienia

Zal. 3 Wzor umowy

Zal 4 Oswiadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia

Zal. 5 Oswiadczenie dotyczące grupy kapitalowej

Wyjasnienia i zmiana tresci SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – postępowania zakończone ROK 2019

ZP/18/IFPAN/2019/JRK – dostawa kompletnego systemu insertu z chłodziarką helową 3He wraz z dostawą helu

              Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/16/IFPAN/2019/KB – dostawa części eksploatacyjnych do posiadanych mikroskopów Titan Cubed 80-300 i Helios Nanolab 600

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/15/IFPAN/2019/GK – dostawa czystych pierwiastków do epitaksji warstw metodą MBE oraz materiałów do osadzania warstw metalicznych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/14/IFPAN/2019/JRK – dostawa aparatury pomiarowej składającej się z dwóch woltomierzy homodynowych (wzmacniacze lock-in) wraz z odpowiednimi przedwzmacniaczami niskoszumowymi i dodatkowym wyposażeniem, komputerowej jednostki sterującej oraz jednostki zawierającej izolowane źródła napięciowe do zasilania bramek elektrostatycznych w nanostrukturach kwantowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/13/IFPAN/2019/KB – dostawa wysokorozdzielczego urządzenia do różnicowych pomiarów kalorymetrycznych (DSC)

       Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/12/IFPAN/2019/KB - naprawa skaningowego mikroskopu próbkującego MultiMode z kontrolerem Nanoscope IIIA

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/4/IFPAN/2019/VS – aparatura do pomiaru oporności właściwej (ρ) oraz ilorazu czasu życia i ruchliwości nośników prądu (μτ) w materiałach półprzewodnikowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

MZ/NZU/1864/2018 – ciekły hel

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/7/IFPAN/2019/LS – dostawa walizki wysokopróżniowej UHV i elementów optycznych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/6/IFPAN/2019/VS – dostawa nabiurkowego skaningowego mikroskopu elektronowego z kompatybilnym detektorem EDS do badania składu chemicznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

KP/NZU/95/2019 – dostawa aparatury specjalistycznej i materiałów związanych z epitaksją z wiązek molekularnych MBE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/2/IFPAN/2019/VS – sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/8/IFPAN/2019/KB – dostawy sprzętu komputerowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/10/IFPAN/2019/KP – dostawa czystych pierwiastków i związków do epitaksji warstw metodą MBE oraz targetów do rozpylania magnetronowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/11/IFPAN/2019/KP – dostawa części eksploatacyjnych do posiadanych mikroskopów Helios Nanolab 600 i Titan Cubed 80-300

          Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE – postępowania zakończone

ZO/3/IFPAN/2019/KP- pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych, budowlanych oraz elektrycznych

Zapytanie ofertowe – aktualizacja zapisów

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/4/IFPAN/2019/KB - dostawa specjalistycznego kriostatu azotowego przepływowego dostosowanego do pomiarów wysokiego napięcia oraz pomiarów w temperaturach w zakresie 77-300 K wyposażonego w układ zasilania gazowym i/lub ciekłym azotem oraz w zintegrowany precyzyjny układ platform do pozycjonowania układu laserowego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/5/IFPAN/2019/VS- dostawa oprogramowania

Zapytanie ofertowe – aktualizacja zapisów

Formularz oferty – wersja edytowalna

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/8/IFPAN/2019/VS - świadczenie usługi w zakresie organizacji sportu i rekreacji dla pracowników IFPAN i ich rodzin

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – wersja edytowalna

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/7/IFPAN/2019/KP - dostawy sukcesywne papieru do kserokopiarek atramentowych i laserowych oraz artykułów biurowych

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/11/IFPAN/2019/KB - na zakup artykułów budowlanych

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/15/IFPAN/2019/KP - dostawa serwera obliczeniowego z oprogramowaniem

Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/10/IFPAN/2019/VS - dostawa odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe – aktualizacja zapisów

Formularz oferty – wersja edytowalna

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/14/IFPAN/2019/KB - sukcesywne dostawy środków czystości

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 3 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/6/IFPAN/2019/KB – dostawa ciekłego helu

Zapytanie ofertowe – aktualizacja zapisów

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/12/IFPAN/2019/KP - dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Zamawiającego

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/19/IFPAN/2019/KB – dostawa silników synchronicznych

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/20/IFPAN/2019/KP – dostawa obiektywu mikroskopowego Plan Apochromat 60x (lub 65x) z olejkiem immersyjnym do fluorescencji

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/21/IFPAN/2019/KP – dostawa detektora immersyjnego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/23/IFPAN/2019/KP – dostawa ciekłego helu

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/17/IFPAN/2019/KP – świadczenie usług doradczych z zakresu ochrony środowiska w siedzibie głównej Zamawiającego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/25/IFPAN/2019/KB – dostawa rur kwarcowych

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/9/IFPAN/2019/VS – organizacja konferencji pn. „XIX Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa”

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

ZO/31/IFPAN/2019/KB – dostawa źródła prądu stałego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/26/IFPAN/2019/VS – dostawa odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – wersja edytowalna

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/28/IFPAN/2019/KB – dostawa materiałów laboratoryjnych

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/32/IFPAN/2019/KP – organizacja XI Sympozjum doktoranckiego Instytutu Fizyki PAN w dniach 28-30 maja 2019 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – wersja edytowalna

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/24/IFPAN/2019/KB – pełnienie funkcji inspektora ochrony przeciwpożarowej

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/33/IFPAN/2019/KP – usługi hotelarskie dla uczestników konferencji w dniach 24-28 maja 2019 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – wersja edytowalna

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/34/IFPAN/2019/KB – dostawa super czystych pierwiastków

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/36/IFPAN/2019/KP – wymiana 17 kompletów drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/30/IFPAN/2019/VS – dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – wersja edytowalna

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/27/IFPAN/2019/KP – usługi konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach Instytutu Fizyki PAN

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/39/IFPAN/2019/KP – dostawa zestawów uszczelniających i filtrów do pomp scroll

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/37/IFPAN/2019/KB – pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/35/IFPAN/2019/KB – dostawa fabrycznie nowego urządzenia do cięcia kryształów półprzewodnikowych na bazie CdTe między innymi takich jak CdTe, CdZnTe lub CdMnTe o dużych średnicach przy pomocy drutu z posypem diamentowym / the supply of a factory new device for cutting large-diameter CdTe-based semiconductor boules, such as CdTe, CdZnTe or CdMnTe, using diamond-coated wire

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 Wzór umowy

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/40/IFPAN/2019/KP – dostawa i montaż wyposażenia stanowisk pracy laboratoriów

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/41/IFPAN/2019/KB – dostawa zasilacza HV

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/42/IFPAN/2019/KB – dostawa elementów kontroli próżni

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/43/IFPAN/2019/KP - wykonanie nowego separatora ciekłego azotu o pojemności 50 litrów w oparciu o projekt Wykonawcy, kompatybilnego z posiadaną przez Zamawiającego instalacją ciekłego azotu wraz z jego instalacją w siedzibie Zamawiającego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/45/IFPAN/2019/KP - modernizacja dźwigu osobowego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/38/IFPAN/2019/KP – dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z ich serwisem

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/22/IFPAN/2019/KP – dostawa i montaż chłodziarki przepływowej w laboratorium MBE

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/47/IFPAN/2019/KP – dostawa stanowiska próżniowego wyposażonego w pompę turbomolekularną i pompę wstępną do urządzenia MBE

Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/49/IFPAN/2019/KP – dostawa systemu wizyjnego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/48/IFPAN/2019/KP – konserwacja urządzeń dźwigowych w siedzibie IF PAN

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/50/IFPAN/2019/KB – dostawa woltomierza selektywnego fazoczułego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/51/IFPAN/2019/KP- dostawa impulsowej diody laserowej (nanoLED)

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/52/IFPAN/2019/KP- dostawa kompresora helowego wraz ze smarem i nyplem

Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/54/IFPAN/2019/KB – dostawa zestawów naprawczych do pomp scroll

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/46/IFPAN/2019/KB – usługa dostępu do telewizji cyfrowej i Internetu dla Pokoi Gościnnych Instytutu Fizyki PAN

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/18/IFPAN/2019/KB - naprawa wewnętrznej drogi asfaltowej na terenie IF PAN

       Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/58/IFPAN/2019/KB - dostawa autotransformatora jednofazowego do zabudowy z regulacją napięcia wyjściowego

          Zapytanie ofertowe

          Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/57/IFPAN/2019/KB – dostawa dwuwiązkowego  spektrofotometru z dwoma gniazdami pomiarowymi wraz ze sprzętem komputerowym do obsługi urządzenia

         Zapytanie ofertowe

         Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/59/IFPAN/2019/KB - dostawa i wykonanie instalacji folii okiennej zewnętrznej przeciwsłonecznej w siedzibie IF PAN

          Zapytanie ofertowe

 Informacja o wyborze wykonawcy

ZO/60/IFPAN/2019/KB - dostawa bezolejowych pomp próżniowych typu scroll

          Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

ZO/55/IFPAN/2019/KB - wymiana sterowania radiowego w bramie i szlabanach na terenie IF PAN

          Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

ZO/62/IFPAN/2019/KB – dostawa bezolejowej, suchej stacji turbopompującej

          Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

ZO/61/IFPAN/2019/KB – dostawa laserowego urządzenia wielofunkcyjnego

          Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

ZO/56/IFPAN/2019/KB - dostawa sprzętu komputerowego

          Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 ZO/44/IFPAN/2019/KB - robota budowlana polegająca na wymianie istniejącej kanalizacji w piwnicach 2 budynków IF PAN

          Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

ZO/53/IFPAN/2019/KB – dostawa komory laminarnej oraz suszarki laboratoryjnej

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

ZO/63/IFPAN/2019/KB – dostawa drutów termoparowych

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/65/IFPAN/2019/JRK – dostawa komputera stacjonarnego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/64/IFPAN/2019/KB – dostawa dwustrefowego elementu grzewczego wraz z efuzyjnym źródłem Galu

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

ZO/69/IFPAN/2019/GK – dostawa kontrolera temperatury

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

ZO/71/IFPAN/2019/KB – dostawa zaworów kątowych typu all-metal do ultra wysokiej próżni, zaworu naciekowego do ultra wysokiej próżni, armatury próżniowej do ultra wysokiej próżni, oraz śrub stanowiących materiały do systemu epitaksji z wiązek molekularnych (MBE)

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

ZO/68/IFPAN/2019/JRK – usługa przeprowadzenia przeglądu mikroskopu Hitachi SU-70 wraz z wymianą apertury obiektywowej

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

ZO/70/IFPAN/2019/GK – dostawa materiałów do młynka kulowego Emax firmy Retsch posiadanego przez Zamawiającego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

ZO/72/IFPAN/2019/JRK – dostawa metali w postaci krążków (targety) o średnicy 57 mm służące do napylania metali za pomocą napylarki QUORUM Q150T

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

ZO/73/IFPAN/2019/KB – opracowanie studium wykonalności instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 500 kWp na dachach budynków na terenie Instytutu Fizyki PAN

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze wykonawcy

 ZO/67/IFPAN/2019/JRK – dostawa i montaż 2 sztuk dygestoriów w pomieszczeniu laboratorium

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

ZO/74/IFPAN/2019/JRK – dostawa oraz instalacja układu próżniowego ze sterowaniem automatycznym

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

ZO/75/IFPAN/2019/KB – dostawa specjalistycznego kriostatu helowego przepływowego dostosowanego do pomiarów mikroskopii sił atomowych oraz pomiarów w temperaturach w zakresie od 2 K do 300 K  wyposażonego w lewar umożliwiający chłodzenie gazowym i/lub ciekłym helem lub azotem

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

ZO/77/IFPAN/2019/GK – dostawa mikrofalowych kabli pomiarowych

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

ZO/76/IFPAN/2019/GK – dostawa elektrometru cyfrowego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

ZO/84/IFPAN/2019/JRK – dostawa regulatorów temperatury

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/78/IFPAN/2019/JRK – dostawa i montaż systemu kontroli dostępu w Instytucie Fizyki PAN

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/81/IFPAN/2019/JRK – dostawa elementów kontroli próżni

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/82/IFPAN/2019/JRK – dostawa zestawów naprawczych wraz z uszczelkami do zaworów szybrowych (bramowych) firmy VAT stosowanych do ultra wysokiej próżni w systemie epitaksji z wiązek molekularnych (MBE)

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/83/IFPAN/2019/GK – dostawa serwera obliczeniowego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/79/IFPAN/2019/KB – dostawa oporowych drutów grzewczych

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

      ZO/85/IFPAN/2019/GK – dostawa licencji do programu centralnej ochrony antywirusowej i antyspamowej dla systemu poczty elektronicznej Instytutu Fizyki PAN

             Zapytanie ofertowe

             Informacja o wyborze wykonawcy

 

     ZO/86/IFPAN/2019/JRK – dostawa bezolejowej pompy typu scroll

             Zapytanie ofertowe

       Informacja o wyborze wykonawcy

 

     ZO/88/IFPAN/2019/JRK – dostawa  przystawki mikroskopowej do spektrofluorymetru  Edinburgch Instruments FLS1000

       Zapytanie ofertowe

       Informacja o wyborze wykonawcy

       Uniewaznienie zapytania ofertowego

 

ZO/90/IFPAN/2019/GK – Organizacja konferencji „Jaszowiec” 2020”.

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

              Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                Ogloszenie o udzieleniu zamowienia

 

 

 

 

 

 

 

Dział Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej

Al. Lotników 32/46 pok. 107 blok I

tel.: +48 22 116 35 35

email: dzpie@ifpan.edu.pl

 

[ Home ]