BibliotekaCzasopismaWebmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Praktyki przeddoktorskie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   Projekty MEiN   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF   
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZARYS HISTORYCZNY
 
 
 


Instytut Fizyki 1953-2013

Wybrane dziedziny badań i osiągnięcia naukowe Instytutu
•  Półprzewodniki – z wąską przerwą, półmagnetyczne, spintronika
•  Fizyka Molekularna i Optyka
•  Magnetyzm i nadprzewodnictwo
•  Defekty w kryształach
•  Fizyka biologiczna
Wybrane dziedziny badań i osiągnięcia naukowe Instytutu

Fizyka biologiczna

W styczniu 2004 roku decyzją ówczesnego dyrektora Instytutu Fizyki profesora Jacka Kossuta powołano w Instytucie nową jednostkę naukową, Zespół Fizyki Biologicznej. Był to piąty Zespół w Laboratorium RTG i Mikroskopii Elektronowej (SL1.5) kierowanym przez prof. Krystynę Jabłońską. Kierownikiem Zespołu został prof. Marek Cieplak. Inicjatywa utworzenia Zespołu wyszła dużo wcześniej, wcześniej od Marka Cieplaka i Andrzeja Sienkiewicza, którzy opublikowali pierwsze powiązane z biologią prace w 1995 r.: Sienkiewicz w J. Am. Chem. Soc. na temat badań ENDOR-u w antybiotyku glikopeptydowym: bleomycynie, a Cieplak w Proc. Natl. Acad. Sci. USA o modelu sieciowym protein, który powstał na skutek wcześniejszych badań nad szkłami spinowymi. Nowy zespół zaczął funkcjonować od 16 lutego 2004 roku w składzie: dwóch założycieli i dr Anna Niedźwiecka, która wówczas dołączyła do Instytutu z Zakładu Biofizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Pozostałymi członkami zespołu byli profesor nadzwyczajny Ewa Sobczak, dr Tomasz Kobiela i Joanna Kwiecińska (obecnie Sułkowska) – w tym okresie doktorantka.

Głównym zadaniem nowo utworzonego Zespołu było stworzenie funkcjonującego laboratorium. Stało się to w lutym 2006 roku w pomieszczeniach tzw. Hali C, gdzie ok. 100 m2 powierzchni dawnego magazynu zostało przebudowane na nowoczesne klimatyzowane laboratorium. Autorem projektu laboratorium była Anna Niedźwiecka. Pierwszą aparaturą badawczą Zespołu był spektrofluorymetr (Fluorolog). Środki finansowe na wyposażenie nowego laboratorium pochodziły z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Późniejsze dofinansowanie pochodziło z europejskiego programu "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" przyznanego profesorowi Leszkowi Sirko. Dalsza rozbudowa laboratorium nastąpiła latem 2008 roku i była finansowana przez Fundację Nauki Polskiej.

W styczniu 2010 roku Zespół przekształcił się w niezależną jednostkę badawczą o nazwie Laboratorium Fizyki Biologicznej SL4. Funkcjonowanie Laboratorium zostało wsparte finansowo z grantu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt NanoFun - krajowe konsorcjum kierowane przez Annę Niedźwiecką. Przestrzeń laboratoryjna rozszerzyła się w marcu 2012, powiększyło się też wyposażenie, które obecnie obejmuje: mikroskop sił atomowych (Agilent), spektrometr (Varian), wanny Langmuira-Blodget (NIMA), aparat do elektroforezy żelowej (BioRad), dwa spektrofluorymetry (Jobin Yvon HORIBA i Varian), dwa mikroskopy konfokalne firmy Zeiss, system PicoQuant do spektroskopii czasowo-rozdzielczej (jak FRET i Flim), system do chromatografii HPLC/FPLC, urządzenia do badań luminescencji, dwa klastry komputerowe i urządzenia pomocnicze. Laboratorium brało już udział w kilku europejskich konsorcjach badawczych, a obecnie uczestniczy w dwóch kolejnych projektach na szczeblu europejskim, na przykład w projekcie FiberFuel.

W międzyczasie niektórzy ludzie odeszli (Sienkiewicz w 2006 roku do École Polytechnique Federale w Lozannie) lub przeszli na emeryturę (Sobczak, w tym samym czasie), dołączyli też nowi pracownicy. Dr Michał Wojciechowski, teoretyk, przyszedł w 2006 roku z Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Danek Elbaum dołączył w 2007 roku, po kilku latach spędzonych w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego w Warszawie i około 30 latach w USA (Columbia, Fordham, Albert Einstein College of Medicine, NIH). Dr Joanna Grzyb, biolog, przyszła w 2008 roku wnosząc wiele grantów, które zmieniły wygląd laboratorium. Dr Grzyb studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i odbyła staż naukowy w Instytucie Weizmanna w Izraelu. Dr Remigiusz Worch przyszedł w 2011 roku (Uniwersytet Warszawski i Politechnika w Dreźnie) i dr Bartosz Różycki w 2012 r. (Uniwersytet Warszawski, Instytut Maxa Plancka w Poczdamie i NIH). Kilku absolwentów uzyskało stopnie doktora: Joanna Sułkowska (2007, z wyróżnieniem), Szymon Niewieczerzał (2009), Mateusz Sikora (2012, z wyróżnieniem) oraz Anna Baranowska-Korczyc (2013).

Pracownicy Laboratorium zorganizowali cztery międzynarodowe konferencje z udziałem prawie 150 osób w każdej: Structure and Function of Biomolecules I (2004), II (2006), Biomolecules and Nanostructures (2011) – wszystkie w Będlewie - oraz Biomolecules and Nanostructures 4 (2013) w Pułtusku. Prowadzone badania, zarówno eksperymentalne jak i teoretyczne, mają charakter interdyscyplinarny. Aktualnie dotyczą molekularnego rozumienia procesu translacji w komórkach, białek aktywnych w reakcji redoks, biosensorów, nanocząstek upkonwertujących jako narzędzi obrazowania, membran biologicznych, modelowania dużych zmian konformacyjnych w białkach i ich kompleksach, takich jak kapsydy wirusów, białek na powierzchni ciała stałego, oraz kilku innych zagadnień.

 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061