Ogłoszenie nr 86576 - 2017 z dnia 2017-05-23 r.
Warszawa: Upgrade systemu ESP 300
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 72403-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, krajowy numer identyfikacyjny 32606100000, ul. al. Lotników  , 02668   Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. +48 22 116 3535, faks +48 22 847 00 82, e-mail dzpie@ifpan.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.ifpan.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut naukowo-badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Upgrade systemu ESP 300
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
MZ/NZU/549/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup od firmy Bruker Polska Sp. z o.o. urządzeń i części niezbędnych do upgrade spektrometru (systemu ESP 300) produkcji firmy Agilent. Urządzenia i części będą współpracować z innymi, posiadanymi przez nas elementami tego spektrometru, takimi jak magnes 1.2 T, zasilacz magnesu, sonda Halla, rezonator zintegrowany z kriostatem helowym, itp. Po wygaszeniu działalności firmy Agilent (dawniej VARIAN) w zakresie spektrometrów rezonansów magnetycznych na potrzeby badawcze, firma BRUKER jest jedynym producentem takiej aparatury, a Bruker Polska Sp. z o.o. jej wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim. Zastosowanie elementów sterujących innej firmy, spowoduje obniżenie jakości wyników eksperymentalnych i ich niekompatybilność z dotychczas wykonanymi i może doprowadzić do uszkodzenia innych elementów spektrometru, zwłaszcza zasilacza magnesu. Dodatkowo, wymagałoby to ingerencji w oprogramowanie, naruszając tym samym własność intelektualną firmy BRUKER.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 31682210-5
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT84285.67
WalutaEUR

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Bruker Polska Sp. z o. o,  ,  ul. Budziszyńska 69,  60-179,  Poznań,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 82972.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 82972.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta: EUR

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt. 1a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: (…) technicznych o obiektywnym charakterze, przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych. Zamawiający posiada Spektrometr firmy Agilent. Rozbudowa systemu jest możliwa tylko i wyłącznie przez zastosowanie kompatybilnych i gwarantujących 100% współpracę część i urządzeń. Taką pewność daje jedynie producent urządzenia rozbudowywanego, czyli firma Agilent. Jej jedynym dystrybutorem na Polskę jest firma Bruker Polska Sp. z o. o.