Długookresowy charakter uporządkowania magnetycznego indukowany przez adsorpcje molekuł chiralnych
na powierzchni cienkiej warstwy ferromagnetyka
 
 


 


Warszawa, 13 kwietnia 2021

 

 

 

 

Długookresowy charakter uporządkowania magnetycznego indukowany przez adsorpcje molekuł chiralnych na powierzchni cienkiej warstwy ferromagnetyka

 

 

Artykuł, który właśnie ukazał się w czasopiśmie ACS Nano [1] przedstawia nowe wyniki współpracy naukowej pomiędzy profesorem Lechem T. Baczewskim z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie i profesorem Yossi Paltielem z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, współpracy, która w ciągu kilku lat zaowocowała już serią publikacji w najbardziej znaczących czasopismach naukowych, takich jak Science, Nature Communications i NanoLetters.

Przedmiotem wspólnych badań są magnetyczne nanostruktury hybrydowe składające się z epitaksjalnych cienkich warstw metalicznych zawierających warstwę ferromagnetyka oraz samoorganizującej się warstwy molekuł chiralnych (SAM) zaadsorbowanych na wierzchniej warstwie złota, która pokrywa warstwę ferromagnetyka. Cienka warstwa ferromagnetyczna musi być wyhodowana w taki sposób, aby jej kierunek łatwego namagnesowania był prostopadły do powierzchni warstwy. Warstwy metaliczne są hodowane w ultra wysokiej próżni przy użyciu metody epitaksji z wiązek molekularnych (MBE) w IFPAN w Warszawie. W instytucie przeprowadzane są także pomiary strukturalne i magnetyczne warstw.

Monowarstwa molekuł chiralnych (SAM), zaadsorbowana w dalszej fazie eksperymentu, na powierzchni warstwy metalicznej wykazuje polaryzację spinową, a oddziaływania wymiany z warstwą ferromagnetyczną z anizotropią prostopadłą są przyczyną interesujących zjawisk, takich jak reorientacja namagnesowania ferromagnetyka poprzez odpowiedni dobór skrętności zaadsorbowanych molekuł chiralnych, bez użycia zewnętrznego pola magnetycznego czy elektrycznego. Artykuł w ACS Nano jest próbą odpowiedzi na otwarte dotychczas pytania dotyczące mechanizmu odpowiedzialnego za spinową selektywność w molekułach chiralnych CISS (chiral induced spin selectivity). W szczególności, ważnym problemem jest dynamika zjawiska, wyjaśnienie czy efekt zmiany kierunku namagnesowania ma charakter przejściowy (transient) i zachodzi tylko podczas adsorpcji molekuł chiralnych czy też jest trwały i heterostruktura "pamięta" zmieniony kierunek namagnesowania.

W pracy zastosowano nowatorską metodę badania oddziaływań magnetycznych w nanostrukturze, wykorzystującą pomiar elektronowego rezonansu spinowego (ESR) w swoistym "magnetometrze spinowym" umieszczonym w bezpośredniej bliskości badanej próbki. Sensorem pola magnetycznego jest płytka diamentu z intencjonalnie wprowadzonymi defektami NVC. W takim defekcie, będącym spinowym tripletem - ms=0 i ms= +/1, dwa sąsiednie atomy węgla w krysztale diamentu są zastąpione przez parę, atom azotu - luka po atomie węgla, która lokuje się wzdłuż jednej z czterech osi krystalograficznych diamentu. Rozkład przestrzenny defektów w diamencie powoduje różne rozszczepienia stanów spinowych poprzez efekt Zeemana, wywołany polem magnetycznym ferromagnetycznej warstwy heterostruktury, co odpowiada rożnym częstotliwościom rezonansu spinowego.

Pomiary ESR umożliwiły przeprowadzenie jakościowej analizy zmian wielkości namagnesowania i jego orientacji (kąta nachylenia) względem powierzchni warstwy ferromagnetycznej w funkcji czasu. Korelację pomiarów namagnesowania z zachowaniem zaadsorbowanych molekuł chiralnych umożliwiły prowadzone jednocześnie pomiary mikroskopii sił atomowych AFM, pokazujące zmiany topografii warstwy molekuł SAM w czasie. Pomiary te pozwoliły na wyznaczenie wielkości zmian kąta nachylenia molekuł do powierzchni warstwy. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że namagnesowanie nanostruktury ferromagnetycznej zmienia się w czasie w wyniku adsorpcji molekuł chiralnych na powierzchni, a kąt nachylenia wektora magnetyzacji jest bezpośrednio skorelowany z kątem nachylenia molekuł chiralnych względem powierzchni heterostruktury. Uzyskany wynik jest dowodem trwałej i długookresowej selektywności spinowej CISS, co potwierdza, że indukowana tym efektem reorientacja namagnesowania warstwy ferromagnetycznej jest również trwała i wynika z dużej wartości energii wymiany (spin exchange energy).

Wyniki pracy mają także istotne znaczenie dla potencjalnych zastosowań obserwowanego zjawiska w przemyśle farmaceutycznym, gdzie jednym z ważnych problemów jest separacja molekuł lewoskrętnych i prawoskrętnych, które mogą mieć diametralnie różne działanie terapeutyczne.

 

 

PRACE NAUKOWE:

 

[1] "Long-Time-Scale Magnetization Ordering Induced by an Adsorbed Chiral Monolayer on Ferromagnets",
      I. Meirzada, N. Sukenik, G. Haim, S. Yochelis, L. T. Baczewski, Y. Paltiel, N. Bar-Gill,
      ACS Nano 15, 5574 - 5579 (2021).

 

 

 

KONTAKTY DO NAUKOWCÓW:

 

 

     prof. dr hab. Lech T. Baczewski

       Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

       tel. +221163320

       email: bacze@ifpan.edu.pl