dr hab. Bartosz Różycki
Doktorat z fizyki otrzymałem w listopadzie 2006 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie odbyłem staże naukowe w Instytucie Koloidów i Międzypowierzchni im. Maxa Plancka w Niemczech oraz w Narodowych Instytutach Zdrowia w Stanach Zjednoczonych. W Instytucie Fizyki PAN jestem zatrudniony od listopada 2012 roku. W czerwcu 2018 roku Rada Naukowa IFPAN nadała mi stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych.

Moje obecne zainteresowania naukowe leżą w kręgu fizyki materii miękkiej oraz biofizyki molekularnej, supramolekularnej i komórkowej. Przez ostatnie lata pracowałem między innymi nad

- nieustrukturyzowanymi łącznikami między domenowymi w celulozomach,

- oddziaływaniem bio-molekuł z błonami lipidowymi,

- stabilnością termiczną i mechaniczną białek wielodomenowych i kompleksów białkowych,

- zmianami konformacyjnymi białek wielodomenowych i częściowo nieustrukturyzowanych,

- metodami konstrukcji zespołów konformacyjnych w oparciu o dane z doświadczeń niskorozdzielczościowych (SAXS, DEER, FRET),

- molekularnymi mechanizmami regulacji aktywności kinaz białkowych PKC, ERK2 i p38,

- mechaniką pączkowania endosomów oraz kontrolującym ten proces kompleksem białkowym ESCRT,

- samoczynnym gromadzeniem i porządkowaniem kompleksów białek adhezyjnych w synapsie immunologicznej,

- rozdzieleniem faz w błonach wieloskładnikowych,

- adhezją błon komórkowych i syntetycznych.

Kierownik projektów badawczych:

- 12.01.2017 - 11.01.2020, grant 2016/21/B/NZ1/00006, Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Opus,

- 06.03.2013 - 05.06.2015, grant 2012/05/B/NZ1/00631, Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Opus,

- 08.07.2013 - 07.07.2015, grant IP2012 0383 72, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Iuventus Plus.

Stypendia i wyróżnienia:

- 01.11.2013 - 31.10.2016, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnego Młodego Naukowca,

- 15.10.2009 - 14.10.2012, Międzynarodowe Stypendium Wyjazdowe im. Marii Curie, 7.Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej.

 

Projekt i wykonanie - Bartłomiej S. Witkowski 2010 Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk