ZWIEDZANIE INSTYTUTU FIZYKI I LEKCJE POKAZOWE
JESIEŃ 99 

Zarówno zwiedzanie IF PAN jak też lekcje z fizyki współczesnej powinny być wcześniej uzgodnione z p. Urszulą Raczyńską, która prowadzi sekretariat akcji (tel. 843 68 61 lub 843 70 01 w. 2911, w dni robocze w godz. 10-14). P. Raczyńska dysponuje aktualnym spisem lekcji oraz dokładnych terminów, w których mogą się one odbywać. Opiekun grupy powinien skontaktować się z p. Raczyńską i za jej pośrednictwem umówić się na konkretny termin z osobami, które prowadzą lekcje czy też osobami, których pracownie będą przedmiotem zwiedzania. W semestrze jesiennym zwiedzanie Instytutu oraz organizacja lekcji będą możliwe w październiku, listopadzie i grudniu.

Terminy zwiedzania oraz lekcji nie muszą wiązać się z wykładami dla uczniów i nauczycieli. Nawet zaleca się, żeby zwiedzanie zamawiać w innych niż wykłady terminach, gdyż nadmiar grup zwiedzających tego samego dnia prowadzić może do komplikacji organizacyjnych. W bieżącym semestrze proponujemy następujący zestaw Lekcji z Fizyki Współczesnej:

  • dr Grzegorz Grabecki

“Własności ciał w niskich temperaturach”

(historia rozwoju fizyki niskich temperatur, techniki otrzymywania niskich temperatur, własności ciał stałych i cieczy w niskich temperaturach – nadprzewodnictwo i nadciekłość, pomiary temperatury, demonstracje zachowania się

ciał w niskich temperaturach)

  • prof.dr hab. Jacek Kossut lub mgr Grzegorz Cywiński

“Elektrony w świecie dwuwymiarowym”

Lekcja rozpocznie się wprowadzeniem do mechaniki kwantowej (falowa natura cząstek, ugięcie elektronów na kryształach, długość fali de Broglie’a, kwantowanie energii cząstki związanej w studni potencjału). Kwantowo-mechaniczna natura cząstek szczególnie wyraźnie przejawia się w zachowaniu elektronów w kryształach. W czasie lekcji pokazane zostanie wyposażenie laboratorium epitaksji z wiązek molekularnych, w którym otrzymywane są struktury krystaliczne składające się z szeregu bardzo cienkich (o grubości 3-30 atomów) warstw różnych półprzewodników. Przy odpowiednim doborze materiałów można “uwięzić” elektrony w jednej z takich warstewek. Elektrony zachowują się wówczas jak cząstki dwuwymiarowe. Co z tego wynika? Jaki jest pożytek z tego, że mamy takie niby-dwuwymiarowe elektrony?

  • dr Andrzej Wiśniewski

“Zjawisko nadprzewodnictwa”

Zostaną omówione podstawowe własności stanu nadprzewodzącego oraz parametry charakteryzujące ten stan – temperatura krytyczna, długość koherencji, głębokość wnikania, pierwsze i drugie pole krytyczne, zostaną podane podstawowe pojęcia teorii mikroskopowej nadprzewodnictwa tzw. teorii BCS oraz omówiona zostanie budowa i własności odkrytych ostatnio nadprzewodników. W ramach lekcji zademonstrowana zostanie lewitacja magnesu nad nadprzewodnikiem wysokotemperaturowym.

  • dr Andrzej Wiśniewski

“Zastosowanie zjawiska nadprzewodnictwa”

Omówione zostanie zjawisko Josephsona oraz zjawisko kwantowania strumienia magnetycznego przechodzącego przez pętlę z nadprzewodnika, które umożliwia konstrukcję najczulszych dostępnych obecnie przyrządów pomiarowych czyli tzw. magnetometrów SQUID. Omówione zostaną możliwości zastosowania zjawiska nadprzewodnictwa w liniach przesyłowych oraz magnesach nadprzewodzących.

Lekcja ta powinna być poprzedzona lekcją “Zjawisko nadprzewodnictwa” – obydwie lekcje mogą odbyć się w tym samym dniu.

  • dr Kazimierz Piotrowski

“Własności magnetyczne ciał stałych”

Lekcja jest wprowadzeniem do fizyki magnetyzmu. Omówione zostaną podstawowe pojęcia dotyczące własności magnetycznych ciał stałych, pętla histerezy oraz struktura domenowa ferromagnetyków.

  • mgr Marta Aleszkiewicz

“Skaningowy mikroskop tunelowy. Zasada działania, budowa, zastosowanie”

  • dr Sławomir Kret lub dr Piotr Dłużewski

“Mikroskopia elektronowa”

Podczas lekcji zostanie wyjaśniona zasada działania i budowa mikroskopu elektronowego. Omówione będą sposoby wykonywania preparatów i metody interpretacji obrazów otrzymywanych w mikroskopie elektronowym. Omówiona zostanie dyfrakcja elektronów na ciałach krystalicznych oraz obrazy ciał krystalicznych w skali atomowej, wygląd defektów sieci krystalicznej w skali atomowej, a także wyniki najnowszych badań naukowych (fulereny, nanorurki węglowe, kropki kwantowe). W ramach lekcji uczniowie zwiedzają pracownię mikroskopii elektronowej.

  • dr Paweł Kaczor

“Doświadczenia z elektrycznością”

Podczas lekcji omówione zostaną podstawowe pojęcia z dziedziny elektryczności i przewodnictwa prądu w ciałach stałych. Pokazane zostaną eksperymenty obrazujące prawo Ohma, ładowanie kondensatora i drgania relaksacyjne podczas jego rozładowywania, a także doświadczenia pokazujące indukcję własną i zjawisko elektroluminescencji.

  • doc. dr hab. Zbigniew Kisiel

“Spektroskopia rotacyjna: precyzyjne narzędzie poznawania mikro i makro-świata”

Lekcja odbywa się w laboratorium badawczym. Pokaz spektroskopowej metody badania próbek gazowych w zakresie mikrofal i fal milimetrowych. Jest to jedna z podstawowych metod wyznaczania dokładnych struktur małych cząsteczek, a także do określania składu chemicznego przestrzeni międzygwiazdowa oraz stratosfery ziemskiej.

Przedstawiony spis lekcji może ulegać modyfikacjom. Do uczestnictwa w zwiedzaniu i lekcjach pokazowych serdecznie zapraszamy uczniów zainteresowanych fizyką i ich nauczycieli.

Opiekun Akcji

“Wykłady Zwiedzanie Lekcje”

dr Elżbieta Guziewicz

Warszawa, wrzesień 1999 r.