ZWIEDZANIE INSTYTUTU FIZYKI I LEKCJE POKAZOWE - WIOSNA 2000 
Zarówno zwiedzanie IF PAN jak też lekcje z fizyki współczesnej powinny być wcześniej uzgodnione z p. Urszulą Raczyńską, która prowadzi sekretariat akcji (tel. 843 68 61 lub 843 70 01 w. 2911, w dni robocze w godz. 10-14). P. Raczyńska dysponuje aktualnym spisem lekcji oraz dokładnych terminów, w których mogą się one odbywać. Opiekun grupy powinien skontaktować się z p. Raczyńską i za jej pośrednictwem umówić się na konkretny termin z osobami, które prowadzą lekcje czy też osobami, których pracownie będą przedmiotem zwiedzania. W semestrze wiosennym zwiedzanie Instytutu oraz organizacja lekcji będą możliwe w marcu, kwietniu i maju. Ponieważ każda lekcja wymaga wcześniejszego umówienia się z prowadzącym, zamówienia sali i odpowiedniego ustalenia czasu pracy w laboratorium, dlatego należy zadzwonić na około dwa tygodnie przed planowanym terminem lekcji. Nauczyciel proszony jest także o dostarczenie listy uczniów dla każdej grupy uczniów biorącej udział w zwiedzaniu.
Terminy zwiedzania oraz lekcji nie muszą wiązać się z wykładami dla uczniów i nauczycieli. Nawet zaleca się, żeby zwiedzanie zamawiać w innych niż wykłady terminach, gdyż nadmiar grup zwiedzających tego samego dnia prowadzić może do komplikacji organizacyjnych. W bieżącym semestrze proponujemy następujący zestaw Lekcji z Fizyki Współczesnej:
 • dr Grzegorz Grabecki
  "Własności ciał w niskich temperaturach"
  (historia rozwoju fizyki niskich temperatur, techniki otrzymywania niskich temperatur, własności ciał stałych i cieczy w niskich temperaturach – nadprzewodnictwo i nadciekłość, pomiary temperatury, demonstracje zachowania się ciał w niskich temperaturach)

 • mgr Grzegorz Cywiński
  "Elektrony w świecie dwuwymiarowym"
  Lekcja rozpocznie się wprowadzeniem do mechaniki kwantowej (falowa natura cząstek, ugięcie elektronów na kryształach, długość fali de Broglie’a, kwantowanie energii cząstki związanej w studni potencjału). Kwantowo-mechaniczna natura cząstek szczególnie wyraźnie przejawia się w zachowaniu elektronów w kryształach. W czasie lekcji pokazane zostanie wyposażenie laboratorium epitaksji z wiązek molekularnych, w którym otrzymywane są struktury krystaliczne składające się z szeregu bardzo cienkich (o grubości 3-30 atomów) warstw różnych półprzewodników. Przy odpowiednim doborze materiałów można “uwięzić” elektrony w jednej z takich warstewek. Elektrony zachowują się wówczas jak cząstki dwuwymiarowe. Co z tego wynika? Jaki jest pożytek z tego, że mamy takie niby-dwuwymiarowe elektrony?

 • dr Kazimierz Piotrowski
  "Własności magnetyczne ciał stałych"
  Lekcja jest wprowadzeniem do fizyki magnetyzmu. Omówione zostaną podstawowe pojęcia dotyczące własności magnetycznych ciał stałych, pętla histerezy oraz struktura domenowa ferromagnetyków.

 • mgr Marta Aleszkiewicz
  "Skaningowy mikroskop tunelowy. Zasada działania, budowa, zastosowanie"

 • dr Sławomir Kret lub dr Piotr Dłużewski
  "Mikroskopia elektronowa"
  Podczas lekcji zostanie wyjaśniona zasada działania i budowa mikroskopu elektronowego. Omówione będą sposoby wykonywania preparatów i metody interpretacji obrazów otrzymywanych w mikroskopie elektronowym. Omówiona zostanie dyfrakcja elektronów na ciałach krystalicznych oraz obrazy ciał krystalicznych w skali atomowej, wygląd defektów sieci krystalicznej w skali atomowej, a także wyniki najnowszych badań naukowych (fulereny, nanorurki węglowe, kropki kwantowe). W ramach lekcji uczniowie zwiedzają pracownię mikroskopii elektronowej.

 • dr Paweł Kaczor
  "Doświadczenia z elektrycznością"
  Podczas lekcji omówione zostaną podstawowe pojęcia z dziedziny elektryczności i przewodnictwa prądu w ciałach stałych. Pokazane zostaną eksperymenty obrazujące prawo Ohma, ładowanie kondensatora i drgania relaksacyjne podczas jego rozładowywania, a także doświadczenia pokazujące indukcję własną i zjawisko elektroluminescencji.

 • doc. dr hab. Zbigniew Kisiel
  "Spektroskopia rotacyjna: precyzyjne narzędzie poznawania mikro i makro-świata"
  Lekcja odbywa się w laboratorium badawczym. Pokaz spektroskopowej metody badania próbek gazowych w zakresie mikrofal i fal milimetrowych. Jest to jedna z podstawowych metod wyznaczania dokładnych struktur małych cząsteczek, a także do określania składu chemicznego przestrzeni międzygwiazdowa oraz stratosfery ziemskiej.

Przedstawiony spis lekcji może ulegać modyfikacjom. Do uczestnictwa w zwiedzaniu i lekcjach pokazowych serdecznie zapraszamy uczniów zainteresowanych fizyką i ich nauczycieli.

Opiekun akcji
"Wyklady-Zwiedzanie-Lekcje"

dr Elzbieta Guziewicz
(e-mail: guzel@ifpan.edu.pl)
Warszawa, styczen 2000 r.