ZWIEDZANIE INSTYTUTU FIZYKI
I LEKCJE POKAZOWE: WIOSNA 2007 

Zarówno zwiedzanie IF PAN jak też lekcje z fizyki współczesnej powinny być wcześniej uzgodnione z panią mgr Urszulą Raczyńską, która prowadzi sekretariat akcji (tel. 843 68 61, w dni robocze w godz. 10-14). Pani Raczyńska dysponuje aktualnym spisem lekcji oraz dokładnych terminów, w których mogą się one odbywać. Opiekun grupy powinien skontaktować się z panią Raczyńską i za jej pośrednictwem umówić się na konkretny termin z osobami, które prowadzą lekcje czy też osobami, których pracownie będą przedmiotem zwiedzania.

Terminy zwiedzania oraz lekcji nie muszą wiązać się z wykładami dla uczniów i nauczycieli. Nawet zaleca się, żeby zwiedzanie zamawiać w innych niż wykłady terminach, gdyż nadmiar grup zwiedzających tego samego dnia prowadzić może do komplikacji organizacyjnych. W bieżącym semestrze proponujemy następujący zestaw Lekcji z Fizyki Współczesnej:

 • prof. Marek Godlewski  Współczesna optoelektronika -- czy nowa rewolucja?
  Wiek XX był niewątpliwie "wiekiem tranzystora". Żaden wynalazek tak nie zmienił naszego życia. W tej chwili trwają intensywne prace w dziedzinie optoelektroniki. Powstaje nowa generacja półprzewodnikowych źródeł światła które wkrótce wyprą źródła konwencjonalne, takie jak żarówka, lampa łukowa itp. W czasie lekcji pokazane będzie nowoczesne laboratorium optyczne i omówione będą kierunki prac dotyczące naszych źródeł światła, jak i ich przewidywane zastosowania.
   
 • dr Tomasz Andrearczyk, dr Grzegorz Grabecki  Własności ciał w niskich temperaturach
  (historia rozwoju fizyki niskich temperatur, techniki otrzymywania niskich temperatur, własności ciał stałych i cieczy w niskich temperaturach -- nadprzewodnictwo i nadciekłość, pomiary temperatury, demonstracje zachowania się ciał w niskich temperaturach)
   
 • dr Grzegorz Cywiński, dr Elżbieta Janik  Elektrony w świecie dwuwymiarowym
  Lekcja rozpocznie się wprowadzeniem do mechaniki kwantowej (falowa natura cząstek, ugięcie elektronów na kryształach, długość fali de Broglie’a, kwantowanie energii cząstki związanej w studni potencjału). Kwantowo-mechaniczna natura cząstek szczególnie wyraźnie przejawia się w zachowaniu elektronów w kryształach. W czasie lekcji pokazane zostanie wyposażenie laboratorium epitaksji z wiązek molekularnych, w którym otrzymywane są struktury krystaliczne składające się z szeregu bardzo cienkich (o grubości 3-30 atomów) warstw różnych półprzewodników. Przy odpowiednim doborze materiałów można "uwięzić" elektrony w jednej z takich warstewek. Elektrony zachowują się wówczas jak cząstki dwuwymiarowe. Co z tego wynika? Jaki jest pożytek z tego, że mamy takie niby-dwuwymiarowe elektrony?
   
 • doc. dr hab. Ludwik Lis  Lasery, ich historia i fizyka
  Opowiem, jak doszło do odkrycia laserów i omówię ich działanie na przykładzie lasera He-Ne. Pokażę podstawowe doświadczenia ilustrujące własności fizyczne laserowego promieniowania -- dyfrakcja, interferencja, zapis i przekazywanie informacji na odległość oraz inne.
   
 • dr Andrzej Wiśniewski  Zjawisko nadprzewodnictwa i jego zastosowania
  Zostaną omówione podstawowe własności stanu nadprzewodzącego oraz parametry charakteryzujące ten stan. Zostaną podane podstawowe pojęcia teorii mikroskopowej nadprzewodnictwa oraz omówiona zostanie budowa i własności odkrytych ostatnio nadprzewodników. W ramach lekcji zademonstrowana zostanie lewitacja magnesu nad nadprzewodnikiem wysokotemperaturowym. Omówione zostaną różne zjawiska związane z nadprzewodnictwem które umożliwiają konstrukcję magnetometrów SQUID, zastosowania nadprzewodnictwa w liniach przesyłowych oraz magnesach nadprzewodzących.
   
 • dr Kazimierz Piotrowski  Własności magnetyczne ciał stałych
  Lekcja jest wprowadzeniem do fizyki magnetyzmu. Omówione zostaną podstawowe pojęcia dotyczące własności magnetycznych ciał stałych, pętla histerezy oraz struktura domenowa ferromagnetyków.
   
 • dr Marta Aleszkiewicz  Skaningowe mikroskopy próbkujące
  Mikroskop STM zapoczątkował powstanie całej licznej rodziny mikroskopów próbkujących, w których wykorzystuje się różne rodzaje oddziaływania nanometrowych rozmiarów sondy z powierzchnia. Można nimi badać różne własności powierzchni z niezwykle wysoka rozdzielczością. W czasie wykładu poznamy zasadę działania STM, zobaczymy jak wygląda, dowiemy się jakie są inne popularne rodzaje mikroskopów próbkujących oraz obejrzymy przykłady, co można takimi mikroskopami badać.
   
 • mgr Alicja Szczepańska  Mikroskopia elektronowa
  Podczas lekcji zostanie wyjaśniona zasada działania i budowa mikroskopu elektronowego. Omówione będą sposoby wykonywania preparatów i metody interpretacji obrazów otrzymywanych w mikroskopie elektronowym. Omówiona zostanie dyfrakcja elektronów na ciałach krystalicznych oraz obrazy ciał krystalicznych w skali atomowej, wygląd defektów sieci krystalicznej w skali atomowej, a także wyniki najnowszych badań naukowych (fulereny, nanorurki węglowe, kropki kwantowe). W ramach lekcji uczniowie zwiedzają pracownię mikroskopii elektronowej.
   
 • dr Paweł Kaczor  Doświadczenia z elektrycznością
  Podczas lekcji omówione zostaną podstawowe pojęcia z dziedziny elektryczności i przewodnictwa prądu w ciałach stałych. Pokazane zostaną eksperymenty obrazujące prawo Ohma, ładowanie kondensatora i drgania relaksacyjne podczas jego rozładowywania, a także doświadczenia pokazujące indukcję własną i zjawisko elektroluminescencji.
   

Opiekun akcji
"Wykłady-Lekcje-Zwiedzanie"
dr Elżbieta Janik
janik@ifpan.edu.pl