INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r.  


ZAWIADOMIENIE  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 4 lutego 2015 roku o godzinie 1430 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Łukasza Wachnickiegopt.: "Strukturalna, optyczna i elektryczna charakteryzacja warstw monokrystalicznych oraz nanostruktur tlenku cynku otrzymywanych metodą osadzania warstw atomowych"


 
Promotor: dr hab. Elżbieta Guziewicz, prof. IF PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Jabłońska
  prof. dr hab. Michał Leszczyński


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut