Kubiczna anizotropia warstw (Ga, Mn) As: doświadczenie i teoria
 
 Autorzy obserwują nieznane wcześniej cechy anizotropii magnetycznej w rozcieńczonym półprzewodniku ferromagnetycznym (Ga, Mn) As. Badania namagnesowania i rezonansu ferromagnetycznego dostarczają dowodów eksperymentalnych, że w określonym zakresie temperatur i koncentracji nośników prądu (dziur) kierunki w płaszczyźnie <110> stają się łatwymi osiami kubicznego wkładu do anizotropii magnetycznej w (Ga,Mn)As (001). Stanowi to znaczący wynik, wspierający teoretyczny opis ferromagnetyzmu w, rozcieńczonych ferromagnetycznych półprzewodnikach (III, Mn) V przez model p-d Zenera. Jednakże, aby dostarczyć wyczerpujący, ilościowy opis tych odkryć, w rozważaniach należy uwzględnić także poszerzenie gęstości stanów dziur spowodowane rozpraszaniem, anizotropię magnetyczną pojedynczego jonu Mn oraz indukowaną nieuporządkowaniem niejednorodność przestrzenną koncentracji dziur.